Zápis ze zasedání výboru TJ Sokol Rozsochatec

Zápis
z výroční členské schůze TJ Sokol Rozsochatec, která se konala dne  30. 1. 2016 od 18.30 hod. v sále Obecního domu v Rozsochatci
 
 
Přítomni: viz listina přítomných -  dospělí – členové TJ Sokol - 44
                                                        dospělí – hosté 2
                                                        žáci – 5
 
Program:
 1. Zahájení a seznámení s programem schůze
 2. volba volební komise
 3. seznámení s návrhem kandidátů do nového výboru
 4. seznámení s činností jednotlivých mužstev
 5. seznámení s prací a hospodaření celé organizace za rok 2015
 6. dotace
 7. volba nového výboru
 8. plán na rok 2016
 9. diskuze
 10. závěr
 
 
 1. Jednání výroční členské schůze zahájil a řídil stávající předseda TJ Sokola Rozsochatec Svoboda Dušan, který přivítal přítomné členy TJ Sokola Rozsochatec a dále přivítal hosty předsedu KFS Vysočina pana Vrzáčka a člena VV KFS Vysočina pana Ing. Melouna a starostu Obce Rozsochatec pana Krédla. Hlasováním byl stanoven zapisovatel: Štěpán Petr, ověřovatelé zápisu: Holubec Jaroslav, Svoboda Dušan.
 
 1. Návrh na složení volební komise pro volbu nového výboru přednesl pan Svoboda Dušan. Navržení byli: Fiala Luboš, Dobrovolný Michal,  Dundáček Dan. Hlasováním byli zvoleni: předseda volební komise – Fiala Luboš, členové – Dobrovolný Michal a Dundáček Daniel.
 
 1. Návrh kandidátů na členy nového výboru přednesl předseda volební komise pan Fiala Luboš, dále seznámil přítomné s průběhem voleb. Všichni přítomní členové TJ SOKOL Rozsochatec s právem hlasovat, obdrželi volební lístky, na kterých vyznačili své kandidáty a předali je volební komisi
 
 1. Vedoucí jednotlivých oddílů přednesli zprávy o činnosti za rok 2015.
 
 1. Hodnocení práce celé organizace provedl pan Svoboda Dušan a hospodaření TJ Sokola Rozsochatec přednesl pan Krédl Jan.
 
 1. Předseda KFS pan Vrzáček informoval členy TJ Sokola Rozsochatec o dotaci Zelený trávník
 
 1.  Předseda volební komise pan Fiala Luboš seznámil přítomné s průběhem voleb. Po vyhodnocení odevzdaných volebních lístků přednesl předseda volební komise výsledky voleb. Kde seznámil, že na 9 místě se umístili dva kandidáti Pazderka K. ml. a Pelikán D., kdy dostaly stejným počtem 20 hlasů. Po seznámení s návrhem voleb dvou kandidátu tajným hlasováním, byly rozdány volební lístky. Po odevzdání volebních lístků volební komisi, byla vyhlášena 10 minutová přestávka.
Po skončení přestávky vyhlásil předseda volební komise pan Fiala Luboš výsledky voleb.
Ze 44 odevzdaných volebních lístků, bylo platných 44 volebních lístku.
 
Členové nového výboru:
Svoboda Dušan, počet hlasů 42
Krédl Jan, počet hlasů 34
Štěpán Petr, počet hlasů 33
Dobrovolný Jakub, Holubec Jaroslav, Jelínek Karel, počet hlasů 29
Bílek Zdeněk, počet hlasů 28
Fiala Jakub, počet hlasů 27
Pelikán David, počet hlasů 24
 
Náhradníci:
Pazderka Karel ml., počet hlasů 20
Štěpán Ladislav, počet hlasů 19
Pazderka Karel st., počet hlasů 16
Dobrovolný Aleš, počet hlasů 12
Předseda volební komise konstatoval, že volby proběhly řádně.
 
 1. Pan Svoboda Dušan přednesl návrh plánu práce pro rok 2016.
 
 1. V diskusním příspěvku hovořil starosta Obce Rozsochatec Krédl Jaroslav a kladně zhodnotil  spolupráci obce s TJ Sokola Rozsochatec. Dále si vzal slovo předseda KFS Vysočina pan Vrzáček. Zmínil se o planu na příští sezonu a  přestupním řádem od nové sezony.
 
 1. Závěrem poděkoval pan Svoboda přítomným za odvedenou práci, účast na jednání a ukončil schůzi.
      
 
 
 
Usnesení z výroční členské schůze TJ Sokol Rozsochatec, která se konala dne  30.1.2016 od 18.30 hod. v sále Obecního domu v Rozsochatci:
 
 
 • Zapisovatel pan Štěpán Petr, ověřovatelé zápisu: Holubec Jaroslav, Svoboda Dušan.
 
 • složení volební komise pro volbu nového výboru.  Předseda volební komise – Fiala Luboš, členové – Dobrovolný Michal a Dundáček Daniel.
 
 • Zprávy o činnosti jednotlivých oddílu.
 
 • Hodnocení práce a hospodaření celé organizace.
 
 
 • Členové výboru:
            
Svoboda Dušan, počet hlasů 42
Krédl Jan, počet hlasů 34
         Štěpán Petr, počet hlasů 33
Dobrovolný Jakub, Holubec Jaroslav, Jelínek Karel, počet hlasů 29
         Bílek Zdeněk, počet hlasů 28
         Fiala Jakub, počet hlasů 27
Pelikán David, počet hlasů 24
 
Náhradníci:
Pazderka Karel ml., počet hlasů 20
Štěpán Ladislav, počet hlasů 19
Pazderka Karel st., počet hlasů 16
Dobrovolný Aleš, počet hlasů 12
 
 • Návrh plánu práce pro rok 2016
 
 
 
Zapsal: Štěpán Petr……………………………
 
Ověřil: Holubec Jaroslav……………………...
 
            Svoboda Dušan ……………………….
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Zápis 
ze zasedání výboru TJ Sokola Rozsochatec, které se konalo ve čtvrtek 11. února 2016 od 19.00 hodin v přísálí Obecního domu
 
Přítomni: p. Bílek Z., p. Dobrovolný J., p. Fiala J., p. Holubec J., p. Jelínek K., p. Krédl J., p. Pelikán D., p. Svoboda D., p. Štěpán P.
 Omluveni:
 
Program:
 1. Volba předsedy, místopředsedy, sekretáře, hospodáře
 2. Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu OFS Havl. Brod
 3. Pozvánka na Valnou hromadu MAS
 4. Pozvánka na mimořádnou Valnou hromadu KFS
 5. Členství FAČR
 6. Diskuze
 
 1. Po přivítání vyzval p. Svoboda členy výboru k podávání návrhů na funkci předsedy, místopředsedy, hospodáře, sekretáře. Bylo navrženo, že volba proběhne veřejným hlasováním
Byly podány následující návrhy:
Do funkce předsedy byl navržen pan Svoboda Dušan.
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol  Rozsochatec volí předsedu pana Dušana Svobodu
Výsledek hlasování: Pro 7, Proti 0,  Zdrželi se 2, p. Bílek a p. Svoboda
Usnesení bylo schváleno.
 
Do funkce místopředsedy byl navržen pan Štěpán Petr.
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec volí místopředsedu pana Petra Štěpána
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1, p. Štěpán
Usnesení bylo schváleno.
 
Do funkce hospodáře byl navržen pan Krédl Jan.
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec volí hospodáře pana Jana Krédla.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1, p. Krédl.
Usnesení bylo schváleno.
 
Do funkce sekretáře byl navržen pan Dobrovolný Jakub.
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec volí sekretáře pana Jakuba Dobrovolného.
Výsledek hlasování: Pro 8, Proti 0, Zdrželi se 1, p. Dobrovolný.
Usnesení bylo schváleno.
 
 
Složení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Předseda:           Svoboda Dušan
Místopředseda:  Štěpán Petr
Hospodář:          Krédl Jan
Sekretář:            Dobrovolný Jakub
Členové:            Bílek Zdeněk
                          Fiala Jakub
                          Holubec Jaroslav
                          Jelínek Karel
                          Pelikán David
 
 
 1. Předseda předložil členům výboru pozvánku na mimořádnou Valnou hromadu OFS Havlíčkův Brod konanou v pátek 19. 2. 2016 od 16:30 v Havlíčkově Brodě
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec  pověřuje předsedu, aby se                 zúčastnil mimořádné Valné hromady
Výsledek Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0,
Usnesení bylo schváleno.
 
 1. Předseda předložil členům výboru pozvánku na mimořádnou Valnou hromadu MAS konanou v pondělí 7. 3. 2016 od 17:00 hodin v Habrech
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec  pověřuje místopředsedu p. Štěpána, aby informoval o Valné hromadě p. Štěpána L. a požádal ho o možnou účast na Valné hromadě konanou v Habrech.
Výsledek Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0,
Usnesení bylo schváleno.
 
 1. Předseda předložil členům výboru pozvánku na mimořádnou Valnou hromadu KFS Vysočina konanou ve středu 16. 3. 2016 od 15:30 v Polné
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec navrhl dobrovolnou účast na Valné hromadě v Polné
Výsledek Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0,
Usnesení bylo schváleno.
 
 1. Předseda předložil členům výboru veškeré členy  TJ Sokola Rozsochatec evidované ve FAČR a upozornil na zaplacení příspěvku.
Usnesení Výboru TJ Sokol Rozsochatec
Výbor TJ Sokol Rozsochatec schválil zaplacení příspěvku členu TJ Sokola Rozsochatec na FAČR.
Výsledek Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdržel se 0,
Usnesení bylo schváleno.
 
 1. Členům výboru byly podány ústní žádosti o příspěvek na malou kopanou v hale, od mužů a dorostu.
Usnesení ze zasedání Výboru TJ Sokola Rozsochatec. 
Výbor TJ Sokol  Rozsochatec schválil příspěvek oběma družstvům hrajícím malou kopanou v hodnotě 2500,- Kč               Výsledek Hlasování: Pro 9, Proti 0, Zdrželi se 0,
Usnesení bylo schváleno
 
 1. Diskuze
 • Tréninky žáků zatím každé úterý a čtvrtek od 17 hodin v místní tělocvičně v základní škole
 • Dále seznámil p. Jelínek členy výboru o možnosti pořádání turnaje žáků v malé kopané v Chotěboři
 • Trenér dorostu p. Bílek seznámil členy výboru s rozložením zápasů hrající doma a hrající ve Ždírci n. D. 
 • Práce na hřišti, dokončení chodníku u nádrže do začátku sezóny, dokončení přístřešku s pomocí SDH Rozsochatec za starou kabinou + úklid okolo staré kabiny do začátku jarní sezóny
 • Internet na hřišti bude připojen od 1. 4. 2016
 • Zábavy 20. 2. 2016 Vendeta, 12. 3. 2016 maškarní ples Fortuna, 26.3.216 velikonoční zábava Mogul
 • Příprava na maškarní ples 12. 3. 2016 v 9,00 hodin
 • Zveřejnění zápisu ze schůze na internetu
 • Koupit dvě sady štulpen
 
 
 
Zapsal: Svoboda Dušan …………………
 
Ověřil:  Bílek Zdeněk……………………..
            
             Pelikán David……………………
 
mapka nád upravená.jpg
Z důvodu zákazu vjezdu do areálu fotbalového hřiště během mistrovských zápasů byla rozšířena možnost parkování mimo areál a to na zpevněné ploše vedle nádraží SŽDC (viz. mapka). Tato plocha je vhodná pouze pro parkování osobních automobilů z důvodu úzkých příjezdových cest. Prostor pro parkování autobusů je pod fotbalovým hřištěm.

Vjezd do areálu bude povolen pouze rozhodčím a delegátům KFS (OFS), pro něž budou vyhrazena místa k parkování v těsném sousedství kabiny rozhodčích (viz. mapka).
Nově byla pod fotbalovým hřištěm v Rozsochatci vybudována zpevněná plocha pro parkování osobních aut a autobusů. Prosím všechny řidiče autobusů, hráče a funkcionáře hostujících družstev o využívání této plochy k parkování vozidel. Mapka je k dispozici níže.
mapa hriště.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one